Formularz zgłoszeniowy

Przetwarzanie danych
Uprzejmie informujemy iż przetwarzanie danych tego formularza jest niezbędne Szkole Komputerowej Impuls Sp. z o.o. do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z wydawaniem zaświadczeń ukończenia kursu oraz prowadzeniem ewidencji wydanych zaświadczeń i nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą. RODO art.6 pkt.1 lit.C na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 i § 21.1 ust. 2 i 5 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. 2017r. poz. 1632 oraz Rozporządzenia MPiPS z dn. 9.10.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)