Zaświadczenia ukończenia kursu

Kursy BHP przez Internet

Wszystkim Uczestnikom, którzy ukończą wszystkie wybrane przez siebie szkolenia z wynikiem pozytywnym wydamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012r, poz. 186) oraz na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późń. zm.).
Zgodnie z dobrą praktyką na zaświadczeniu znajdzie się wyszczególnienie tematów szkoleń.
Powrót na stronę główną