Formularz kontaktowy

Formularz zgłoszeniowy (F-03-01/01 Wyd. 1 z dn. 15.01.2020)

Przetwarzanie danych
Uprzejmie informujemy iż przetwarzanie danych tego formularza jest niezbędne Szkole Komputerowej Impuls Sp. z o.o. do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z wydawaniem zaświadczeń ukończenia kursu oraz prowadzeniem ewidencji wydanych zaświadczeń i nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą. RODO art.6 pkt.1 lit.C na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 i § 21.1 ust. 2 i 5 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. poz. 1632).

Promocja dla JST okresowego szkolenia BHP przez internet- tylko 100 zł/osobę

Trwa promocja Okresowego szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Promocja dotyczy szkoleń realizowanych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dotychczasowa cena 130 zł za osobę uległa dla obniżeniu i wynosi 95 zł. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wstępne szkolenie BHP

 1. Szkolenie wstępne stanowi instruktaż ogólny w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Szkolenie przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych osób na stanowiska administracyjno - biurowe.
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych. Czas trwania szkolenia w formie kursu e-learningowego wynosi ok. 2 godziny. Kurs kończy się zaliczeniem w formie testu.

Zapisz się na wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Oferta okresowych szkoleń BHP

Wybierz szkolenie, które chcesz zrobić:

Nazwa szkolenia Kod szkolenia Cena
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami BHP/P 130złzapisz się
Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych BHP/AB 45zł zapisz się
Wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych BHP/W 30zł zapisz się


Płatność przelewem po ukończeniu szkolenia.
Czas realizacji kursu 7 dni od zalogowania się do szkolenia.
Zaświadczenia ukończenia kursu i faktury wysyłamy pocztą.

Ile kosztuje okresowe szkolenie BHP przez internet ?

Opłata za przeprowadzenie szkolenia w trybie samokształcenia kierowanego (czyli zdalnie przez Internet) i wydanie zaświadczenia ukończenia kursu wynosi:

Nazwa kursu Cena za osobę*
okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przez internet 130zł zapisz się
okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przez internet 45zł zapisz się
wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych przez internet 30zł zapisz się

*ceny brutto
Ważne: tylko u nas płacisz za kurs dopiero wtedy, kiedy go ukończysz.
Nie pobieramy żadnych opłat przed zakończeniem kursu.

Szkolenie okresowe dla pracodawców - cel szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Cel szkolenia

 1. Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla:
  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych.

Zapisz się na okresowe szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych - cel szkolenia

 1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych.

Zapisz się na okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP dla pracodawców - program szkolenia

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa
pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
(dyrektyw WE, konwencji MOP):
 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian ), w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwościami i niebezpiecznymi oraz cena
ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy.
3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej
z nimi profilaktyki.
2
5 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.
1
6 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia
instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań pracowników w procesie pracy.
2
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
(np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na
ubezpieczenie społeczne pracowników).
1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1
Razem godzin nauczania: 16

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - program szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Program szkolenia

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność
  za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
  świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2
2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed
zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
2
4 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.
2

Razem godzin nauczania: 8

Strony

Subscribe to BHP przez internet RSS