Procedura uczestnictwa

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (formularz ma na celu uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu oraz faktury).

2. Na swój adres mailowy otrzymasz login i hasło do kursu na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej Impuls

3. W terminie jednego tygodnia realizujesz kurs i rozwiązujesz test końcowy. Jeżeli uzyskasz powyżej 60% punktów, kurs uważa się za zakończony pozytywnie.

4. Po dokonaniu opłaty za kurs, otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu oraz fakturę VAT. Płacisz za kurs dopiero wtedy, kiedy go ukończysz. Nie pobieramy żadnych opłat przed zakończeniem kursu.

Zaświadczenia ukończenia kursu

Wszystkim Uczestnikom, którzy ukończą wszystkie wybrane przez siebie szkolenia z wynikiem pozytywnym wydamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012r, poz. 186) oraz na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późń. zm.).
Zgodnie z dobrą praktyką na zaświadczeniu znajdzie się wyszczególnienie tematów szkoleń.
Powrót na stronę główną

Wymogi prawne

Program kursu realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz. U. 196 poz. 1420) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-07-2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 180 poz. 1860 z późn. zmianami) okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).

Program partnerski

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby zajmujące się tematyką BHP do pośrednictwa przy realizacji szkoleń okresowych w formie kursów e-learningowych.
Nowoczesna formuła tych szkoleń jest atrakcyjna szczególnie dla osób otwartych na technologie informacyjne i daje dużą swobodę realizacji.

Kursy BHP e-learningowo?

Pracodawca ma obowiązek szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach kierowniczych nie rzadziej niż co 5 lat a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Ustawodawca przewidział realizację takich szkoleń drogą samokształcenia kierowanego, czyli dokładnie w taki sposób jak to robią kursy on-line (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz.972). Kursy BHP drogą on-line, czyli e-learningowo, to bardzo wygodna dla pracowników i pracodawców forma wypełnienia obowiązku okresowych szkoleń BHP. Podam cztery powody, które powinny zachęcić do zmiany tradycyjnego myślenia o szkoleniach BHP:

  1. Wygoda - pracownik nie musi być oddelegowany poza miejsce pracy na czas kursu (w formie stacjonarnej kursy trwają 1 - 2 dni.) Realizację kursu e-learningowego można rozłożyć sobie w czasie na kilka dni. Każdy może odbyć je w dogodnej dla siebie chwili. Zawsze możemy taki kurs przerwać i wrócić do niego później,
  2. Rzetelność -materiał jest podany w formie skondensowanej i na bieżąco weryfikowane jest jego dobre zrozumienie. W kurs on-line trzeba się zaangażować, tak aby coś zapamiętać i odpowiedzieć poprawnie na pytania kontrolne. Kurs kończy się 30 minutowym testem on-line, który sprawdza opanowanie całości materiału kursu,
  3. Terminy realizacji - można skierować pracownika na kurs w dowolnym terminie. Bardzo często okazuje się przecież w ostatniej chwili, że kończy się okres ważności poprzedniego kursu. Kurs trwa 7 dni od chwili rozpoczęcia, ale można go ukończyć wcześniej,
  4. Cena kursu - jest niższa od ceny kursów stacjonarnych. Nie pobieramy opłaty za kurs z góry. Faktura jest wystawiana dopiero po zakończeniu kursu.

Tą nowoczesną, rzetelną i tanią formę obowiązkowych szkoleń BHP doceniło już wielu pracodawców. Obserwujemy tendencję wzrostową zainteresowania kursami e-learningowymi BHP. Wygląda na to, że najtrudniej przekonać się nam do takiej nowej formuły szkolenia, potem już nie wyobrażamy sobie, że można szkolić się stacjonarnie.
Dla naszych klientów przeszkoliliśmy już ponad 150 pracowników. Zaufali nam m.in.:Urząd Miejski w Gliwicach, Nitronerg S.A. Krupski Młyn, Hygenika s.c. Lubliniec, Maplex sp.z o.o, TSL Silesia sp. z o.o., FHU Tedos Gliwice.

Formularz zgłoszeniowy

Przetwarzanie danych
Uprzejmie informujemy iż przetwarzanie danych tego formularza jest niezbędne Szkole Komputerowej Impuls Sp. z o.o. do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z wydawaniem zaświadczeń ukończenia kursu oraz prowadzeniem ewidencji wydanych zaświadczeń i nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą. RODO art.6 pkt.1 lit.C na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 i § 21.1 ust. 2 i 5 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. 2017r. poz. 1632 oraz Rozporządzenia MPiPS z dn. 9.10.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)

Strony

Subscribe to BHP przez internet RSS