BHP dla pracodawców - program szkolenia

Kursy BHP przez Internet

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa
pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
(dyrektyw WE, konwencji MOP):
 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian ), w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwościami i niebezpiecznymi oraz cena
ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy.
3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej
z nimi profilaktyki.
2
5 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.
1
6 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia
instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań pracowników w procesie pracy.
2
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
(np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na
ubezpieczenie społeczne pracowników).
1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1
Razem godzin nauczania: 16